TRANS LINKS EVENTS TRAINING RESOURCES WHO WE ARE HOME

MEETINGS - CYFARFODYDD

Unique runs monthly evening support and social meetings,
on the
FIRST Thursday of each month in Bangor, on the SECOND and FOURTH Thursday of each month on Deeside, and on the THIRD Thursday of each month in Prestatyn.

Unique also holds two daytime “drop-in” support meetings
each month, on the
SECOND and FOURTH Friday in Rhyl, and
co-hosts an afternoon LGBTIQ+ social and activities meeting on the
FOURTH Friday in Rhyl.

Mae Unique yn cynnal cyfarfodydd cymorth a chymdeithasol gyda'r nos yn fisol, ar y dydd Iau CYNTAF o bob mis ym Mangor, ar y TRYDYDD dydd Iau o bob mis ym Mhrestatyn, ac ar y PEDWERYDD dydd Iau o bob mis ar Lannau Dyfrdwy.

Mae Unique hefyd yn cynnal dau gyfarfod cymorth “galw heibio” bore bob mis, ar yr AIL a’r PEDWERYDD dydd Gwener yn y Rhyl, ac yn cyd-gynnal cyfarfod cymdeithasol a gweithgareddau LHDTC+ prynhawn ar y PEDWERYDD dydd Gwener yn y Rhyl.

MONTHLY SUPPORT & SOCIAL MEETINGS IN BANGOR

Meeting's start at 7:30 pm and close at 10.00 pm.

These are run in collaboration with the North Wales recovery project, on the first Thursday of the month, hosted by Lucy, Julie and Alice.

We are really excited about this collaboration because not only does it allow us to reach a wider audience of trans and non-binary people, signposted to us by the North Wales recovery project team, but also allows us to utilise the wider range of resources that the North Wales recovery project in Bangor provides.  This is includes everything from alcoholics anonymous meetings to mindfulness sessions and much more.

For further details please contact: Alice Attwood  alice@uniquetg.org.uk.MONTHLY SUPPORT & SOCIAL MEETINGS IN PRESTATYN

Meeting's start at 8:00 pm and close at 10.30 pm.

These are held at The Constitutional Club in Prestatyn.  We meet in the upstairs function room, which has its own bar and toilet facilities.  There is also a room available for changing if required.

The meetings are primarily social evenings, though we also have occasional speakers from various organisations concerned with transgender issues.  Also occasional demonstrations of make-up and other life skills useful to our members.

For further details  please contact: Jenny-Anne Bishop or Elen Heart jennyanne@uniquetg.org.uk or elen@uniquetg.org.ukTWICE MONTHLY DROP-IN MEETINGS IN RHYL

Meeting's start at 10:30 am and close at 12.30 pm.

Many Gender Variant (Trans) people wrestle with challenges such as depression, breakdown of relationships, loss of employment, and homelessness.  This is a self-help group, as the best people to offer assistance are those who have faced the same challenges and found solutions.  Partners and families are very welcome as we all go on the journey together.

Meetings are held at the community house in Rhyl.   There is no fixed programme – that is up to the group.  Bernie and Kathy Dear facilitate most meetings, with other committee members giving their active support.  The drop-in is already proving to be a useful adjunct to our monthly social gatherings and we look forward to welcoming you.  If you are in Rhyl, why not drop in for a panad?

For further details  please contact: Kathy Dear   kathy@uniquetg.org.uk
We also host weekly Zoom social and support meetings on Thursday evenings, 8.00 pm to 11.00 pm, and Saturday afternoons, 3.30 pm to 7.00 pm.

For further details  please contact: Jenny-Anne Bishop or Elen Heart jennyanne@uniquetg.org.uk or elen@uniquetg.org.uk

Rydym hefyd yn cynnal cyfarfodydd cymdeithasol a chymorth Zoom wythnosol ar nos Iau, 8.00 yh i 11.00 yh,
a phrynhawn Sadwrn, 3.30 yh i 7.00 yh.

Am fanylion pellach cysylltwch â: Jenny-Anne Bishop  neu Elen Heart jennyanne@uniquetg.org.uk neu elen@uniquetg.org.ukFUTURE MEETING DATES

CEFNOGAETH MISOL A CHYFARFODYDD CYMDEITHASOL YM MANGOR

Cyfarfod yn dechrau am 7:30yh ac yn cau am 10.00yh.

Cynhelir y rhain ar y cyd â phrosiect adfer Gogledd Cymru, ar ddydd Iau cyntaf y mis, a gynhelir gan Lucy, Julie ac Alice.

Rydym yn gyffrous iawn am y cydweithio hwn oherwydd nid yn unig y mae’n caniatáu inni gyrraedd cynulleidfa ehangach o bobl drawsrywiol ac anneuaidd, wedi’u cyfeirio atom gan dîm prosiect adfer Gogledd Cymru, ond hefyd yn caniatáu inni ddefnyddio’r ystod ehangach o adnoddau mae prosiect adferiad Gogledd Cymru ym Mangor yn ei ddarparu. Mae hyn yn cynnwys popeth o gyfarfodydd Alcoholigion Anhysbys i sesiynau ymwybyddiaeth ofalgar a llawer mwy.

Am fanylion pellach cysylltwch â: Alice Attwood  alice@uniquetg.org.uk.CEFNOGAETH MISOL A CHYFARFODYDD CYMDEITHASOL YM MHRESTATYN

Cyfarfod yn dechrau am 8:00yh ac yn cau am 10.30yh.

Cynhelir y rhain yn y Clwb Cyfansoddiadol ym Mhrestatyn ar y trydydd dydd Iau o’r mis dan ofal Elen, Jenny-Anne a Lucy. Rydym yn cyfarfod yn yr ystafell ddigwyddiadau i fyny'r grisiau, sydd â'i chyfleusterau bar a thoiled ei hun. Mae yna hefyd ystafell ar gael i newid os oes angen.

Mae'r cyfarfodydd yn nosweithiau cymdeithasol yn bennaf, er bod gennym hefyd siaradwyr gwadd o wahanol sefydliadau sy'n ymwneud â materion trawsryweddol. Hefyd arddangosiadau achlysurol o golur a sgiliau bywyd eraill sy'n ddefnyddiol i'n haelodau.

Am fanylion pellach cysylltwch â: Jenny-Anne Bishop neu Elen Heart jennyanne@uniquetg.org.uk neu elen@uniquetg.org.ukCYFARFODYDD GALW I MEWN DWYFAITH Y MIS YN Y RHYL

Cyfarfod yn dechrau am 10:30yb ac yn cau am 12.30yh.

Mae llawer o bobl ar Amrywiad Rhyw (Traws) yn ymgodymu â heriau megis iselder, tor-perthynas, colli cyflogaeth, a digartrefedd. Grŵp hunangymorth yw hwn, gan mai’r bobl orau i gynnig cymorth yw’r rhai sydd wedi wynebu’r un heriau a dod o hyd i atebion. Mae croeso mawr i bartneriaid a theuluoedd wrth i ni gyd fynd ar y daith gyda’n gilydd. Mae’n lle gwych i ddechrau rhyngweithio â’r grŵp.

Cynhelir cyfarfodydd yn  yn y ty cymunedol yn Rhyl ar yr ail a'r pedwerydd bore dydd Gwener. Nid oes rhaglen sefydlog - mater i'r grŵp yw hynny. Bernie a Kathy Dear sy’n hwyluso’r rhan fwyaf o gyfarfodydd, gydag aelodau eraill o’r pwyllgor yn rhoi eu cefnogaeth weithredol. Mae'r sesiwn galw heibio eisoes yn ategiad defnyddiol i'n cyfarfodydd cymdeithasol misol ac edrychwn ymlaen at eich croesawu. Os ydych chi yn y Rhyl, beth am alw heibio am banad?

Am fanylion pellach cysylltwch â:  Kathy Dear  kathy@uniquetg.org.uk
MONTHLY SUPPORT & SOCIAL MEETINGS ON DEESIDE

Meeting's start at 7:30 pm and close at 10.00 pm.

These are primarily social evenings run by Jayne Edwards in her house near Hawarden (CH5).

For further details  please contact: Jenny-Anne Bishop jennyanne@uniquetg.org.uk


CEFNOGAETH MISOL A CHYFARFODYDD CYMDEITHASOL YNG NGLANAU DYFRDWY

Cyfarfod yn dechrau am 7:30yh ac yn cau am 10.00yh.

Nosweithiau cymdeithasol yw'r rhain yn bennaf sy'n cael eu rhedeg gan Jayne Edwards yn ei thŷ ger Penarlâg (CH5).

Am fanylion pellach cysylltwch â:  Jenny-Anne Bishop jennyanne@uniquetg.org.uk


MONTHLY LGBTIQ+ SOCIAL & ACTIVITIES MEETINGS IN RHYL

Meeting's start at 1:00 pm and close at 3.00 pm.

This meeting is for all LGBTIQ+ people and is jointly sponsored and organised by Unique, Vale of Clwyd Mind and GOGA/Pride Cymru.  It is a social/support meeting that offers activities such as:

Games Cafe, Mindfulness session by Natasha and Alex,
Gentle Exercises by Jamie (North Wales Fire and Rescue),
a local walk.

Meetings are held at Mind in Rhyl - Vale of Clwyd Mind, Mahoney’s, 82 Marsh Road, Rhyl, LL18 2AE.

For further details  please contact: Jenny-Anne Bishop jennyanne@uniquetg.org.ukCYFARFODYDD CYMDEITHASOL A GWEITHGAREDDAU LHDTC+ MISOL YN Y RHYL

Cyfarfod yn dechrau am  1:00  yh ac yn cau am 3.00 yh.

Mae’r cyfarfod hwn ar gyfer holl bobl LHDTC+ ac mae’n cael ei noddi a’i drefnu ar y cyd gan Unique, Mind Dyffryn Clwyd a GOGA/Pride Cymru. Mae’n gyfarfod cymdeithasol/cymorth sy’n cynnig gweithgareddau fel:

Caffi Gemau, sesiwn Ymwybyddiaeth Ofalgar gan Natasha,
Ymarferion Ysgafn gan Jamie (Tân ac Achub Gogledd Cymru),
a thaith gerdded leol.

Cynhelir cyfarfodydd yn Mind yn y Rhyl - Mind Dyffryn Clwyd, Mahoney’s, 82 Heol Marsh, Y Rhyl, LL18 2AE.

Am fanylion pellach cysylltwch â:   Jenny-Anne Bishop jennyanne@uniquetg.org.uk